BRZESKA FABRYKA
POMP I ARMATURY
MEPROZET Sp. z o.o.

Przetwarzanie danych osobowych – rekrutacja

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób biorących udział rekrutacji pracowników
w Brzeskiej Fabryce Pomp i Armatury "MEPROZET" sp. z o.o.
1. Administratorem jest Brzeska Fabryka Pomp i Armatury "MEPROZET" sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu, 49-304 Brzeg, ul. Armii Krajowej 40, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000031759, NIP: 7471572372, REGON: 531504850, wysokość kapitału zakładowego: 742.500,00 zł. Adres poczty e-mail: rodo@meprozet.com.pl , tel.: (+48) 77 416 40 31.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – Wiesław Lechowicz, adres e-mail: iod@meprozet.com.pl lub listownie na adres Administratora z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.
3. Celem przetwarzania danych osobowych oraz podstawą prawną przetwarzania jest:
1) Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego polegającego na przetwarzaniu danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22[1] § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w związku z lit. c RODO;
2) Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii, pod warunkiem wyrażenia wyraźnej zgody, art. 9 ust.2 lit. a RODO, na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu: przesłania lub wymiany korespondencji; archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi administratorowi, takim jak: kancelarii prawnej, dostawcy usług informatycznych, firmie hostingowej, inspektorowi ochrony danych, operatorom pocztowym i kurierskim w zakresie realizacji przesyłek, bankom w zakresie realizacji płatności, organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Okres przechowywania danych osobowych wynosi odpowiednio dla celu:
1) Przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego – do zakończenia procesu rekrutacji;
2) Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa..
10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów.
11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.