BRZESKA FABRYKA
POMP I ARMATURY
MEPROZET Sp. z o.o.

Warunki gwarancji na urządzenia

Ogólne warunki gwarancji

 1. Firma MEPROZET  Sp. z o.o., zwana dalej "Gwarantem", udziela gwarancji na zakupiony produkt (dalej zwany „urządzeniem”) na okres 24 m-cy od daty sprzedaży. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o okres wykonywania naprawy gwarancyjnej.
 2. Uprawnionym z gwarancji jest posiadacz oryginalnej Karty gwarancyjnej sporządzonej przez Gwaranta. Karta powinna zawierać datę sprzedaży produktu oraz pieczęć i podpis sprzedającego (bezpośrednio producenta lub pośredniego dystrybutora).
 3. Gwarant usunie na swój koszt ujawnione w okresie gwarancyjnym wady materiałowe lub produkcyjne urządzenia, poprzez jego naprawę lub wymianę. O sposobie usunięcia wady decyduje wyłącznie Gwarant.
 4. Za wadę materiałową i produkcyjną urządzenia uważa się wadę ujawnioną w trakcie normalnej eksploatacji urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w dokumentacji technicznej producenta.
 5. Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest dostarczenie urządzenia do siedziby Gwaranta wraz z ważną Kartą Gwarancyjną spełniającą wymogi określone w pkt. 2.
 6. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa uprawnionego z gwarancji do dalej idących roszczeń odszkodowawczych w związku z wadami urządzenia. Tym samym Gwarant nie odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone przez urządzenie.
 7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

Szczególne warunki gwarancji

 1. Usterki objęte gwarancją należy niezwłocznie po ich stwierdzeniu zgłosić Gwarantowi, w formie pisemnej, wskazując ich rodzaj i dane teleadresowe Kupującego.
 2. Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia gwarancyjnego niezwłocznie, lecz nie dłużej niż 14 dni od dnia dostarczenia do serwisu w siedzibie Gwaranta wadliwego urządzenia wraz z kompletną dokumentacją zgłoszeniową.
 3. Usterki uznane przez Gwaranta do naprawy gwarancyjnej zostaną usunięte poprzez wymianę wadliwych części lub wymianę kompletnego wyrobu, w terminie do 14 dni od daty przesłania Kupującemu przez Gwaranta stosownej decyzji w formie pisemnej. Gwarant zastrzega sobie prawo wydłużenia powyższego terminu w uzasadnionych przypadkach.
 4. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje następujących czynności związanych z urządzeniem: demontaż/montaż w instalacji użytkownika, odłączenie/podłączenie do sieci i urządzeń sterowniczych, oczyszczenie i zapakowanie przed wysyłką do serwisu.
 5. Uprawniony z gwarancji powinien dostarczyć urządzenie do siedziby Gwaranta na koszt Gwaranta wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej w Karcie Gwarancyjnej. Urządzenie przed wysyłką musi być oczyszczone (spełniać wymogi higieny) i zapakowane w sposób zabezpieczający przed powstaniem uszkodzeń w trakcie transportu.
 6. W przypadku, gdy stwierdzona usterka produktu nie będzie kwalifikowana przez Gwaranta do naprawy gwarancyjnej, wówczas  uprawniony z tytułu gwarancji zostanie poinformowany o o możliwości płatnej naprawy i jej kosztach.
 7. Gwarant może odmówić wykonania obowiązków gwarancyjnych w przypadku stwierdzenia fizycznej niekompletności urządzenia oraz niezgodności lub niekompletności danych w dokumentacji zgłoszenia naprawy gwarancyjnej.
 8. Gwarancja nie ma zastosowania do części, które zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zużywają się podczas eksploatacji urządzenia, takich jak np.: uszczelnienia, oleje, uszczelki, łożyska, rozdrabniacze, tuleje, wirniki, pierścienie, elementy gumowe i inne.
 9. Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji jeżeli:
 • wady/niesprawności powstały w wyniku użytkowania niezgodnego ze specyfikacją producenta,
 • dokonano napraw lub zmian konstrukcyjnych nieautoryzowanych przez producenta,
 • uszkodzenia powstały wskutek działania czynników zewnętrznych, takich jak niewłaściwe parametry sieci zasilającej,
  niewłaściwe zabezpieczenie elektryczne, wyładowanie atmosferyczne,
 • uszkodzenia powstały wskutek nieprawidłowego składowania, uszkodzeń mechanicznych, zalania, pożaru itd.

Powyższe warunki gwarancyjne stanowią integralną część Kart Gwarancyjnych na urządzenia.